Wanneer is abortus wettelijk toegestaan?

Het ongeboren kind geniet een grotere bescherming naarmate de zwangerschap vordert.

De Belgische wetgever maakt een duidelijk onderheid tussen twee periodes van zwangerschap. De Basiswet zwangerschapsafbreking stelt strengere eisen bij een abortus ná 12 weken dan vóór 12 weken. Men noemt dit het principe van de progressieve rechtsbescherming: het ongeboren kind geniet een grotere bescherming naarmate de zwangerschap vordert.

De wetgever telt in aantal weken na de bevruchting. Omgerekend betekent dit voor een vrouw met een gemiddelde cycluslengte, 14 weken sinds de eerste dag van de laatste regels.


Gedurende de eerste 12 weken van de zwangerschap

De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

  • de vrije wil van de vrouw: de abortus kan pas worden uitgevoerd als dit ook schriftelijk wordt vastgelegd
  • de ingreep moet plaatsvinden voor het einde van de twaalfde week na de bevruchting (deze termijn kan beperkt verlengd worden indien de aanvraag minder dan 6 dagen voor het einde van de 12 weken gebeurt) 
  • er is een verplichte bedenktijd van minimum 6 dagen tussen het verzoek tot een abortus en het uitvoeren hiervan
  • de zwangerschapsafbreking moet gebeuren onder medisch verantwoorde omstandigheden en verricht door een arts in een instelling waaraan een voorlichtingsdienst is verbonden die de zwangere vrouw opvangt en haar inlicht over haar rechten, de bijstand en de voordelen die de wet of een decreet voorziet aan vrouwen en hun kinderen. Ook de adoptiemogelijkheden en de middelen waarop zij een beroep kan doen om een oplossing te vinden voor haar psychologische en maatschappelijke problemen moeten hierbij aan bod komen. De arts moet de vrouw eveneens inlichten over de onmiddellijke of toekomstige medische risico’s waaraan zij zich blootstelt door het afbreken van de zwangerschap.

Na de eerste 12 weken van de zwangerschap

De wet voorziet in twee bijkomende voorwaarden voor een zwangerschapsafbreking, naast de voorwaarden die we terugvinden in de eerste 12 weken van de zwangerschap (vrije wil van de vrouw, bedenktijd,...)

Deze bijkomende voorwaarden zijn in de wet als volgt omschreven:

  • het voltooien van de zwangerschap houdt een ernstig gevaar in voor de gezondheid van de vrouw of het staat vast dat het kind zal lijden aan een uiterst zware kwaal die als ongeneeslijk wordt erkend op het ogenblik van de diagnose.
  • de arts tot wie de vrouw zich heeft gewend moet de medewerking vragen van een tweede arts, wiens advies hij bij het dossier voegt.