Wie breng je als school op de hoogte als een leerling zwanger is?

Wie er op de hoogte wordt gebracht, en op welk moment, wordt steeds in overleg met de leerling beslist.

Wie breng je in en buiten de school op de hoogte?

De begeleider (klastitularis of vertrouwensleerkracht/ zorgleerkracht,…) licht de klassenraad in en blijft het aanspreekpunt voor die leerling, de andere leerkrachten en de directie. De anderen houden zich er niet rechtstreeks mee bezig, maar krijgen informatie, indien nodig.

Als de zwangere leerling hulp wenst van de school bij het doorlopen van het beslissingsproces, overleggen de school en het CLB samen wie het beslissingsproces begeleidt en ondersteunt:

  • een leerlingbegeleider van de school (klastitularis, zorgleerkracht, vertrouwensleerkracht …)
  • het CLB zelf
  • of een andere instantie (CAW …) buiten de school

Wat houdt discretieplicht in?

Leerkrachten zijn gebonden aan het ambtsgeheim. Dit impliceert een discretieplicht. Zij kunnen zich niet beroepen op zwijgplicht noch zwijgrecht ten opzichte van schooldirectie en collega’s binnen de school; wel op zwijgrecht ten opzichte van derden. Ze moeten ook de privacy van de leerlingen respecteren.

De CLB-medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim, maar zijn wettelijk verplicht informatie uit te wisselen met de school. De gegevens mogen enkel relevante informatie bevatten. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de houder van het beroepsgeheim.

Leerkrachten zijn gebonden aan ambtsgeheim, een CLB-medewerker heeft beroepsgeheim.

Wie inlichten als de leerling beslist de zwangerschap verder te zetten?

Als de leerling gekozen heeft voor het behoud van de zwangerschap, moeten een aantal andere mensen ingelicht worden, omdat ze kunnen helpen (arts, CLB, psycholoog, opvoeders van het tehuis waar de leerling verblijft…) of omdat ze omwille van een aantal praktische afspraken (rond afwezigheden, examens, …) op de hoogte moeten zijn (directie, klassenraad…). Binnen de cel leerlingenbegeleiding of vertrouwenscel kan het beroepsgeheim gedeeld worden.

De klassenraad gaat na op welke manier de slaagkansen van het zwangere meisje en/of haar partner maximaal behouden kunnen blijven.

Het CLB werkt verder samen met de school, en houdt contact met de behandelende geneesheer.

Om preventief tegen schoolverzuim op te treden is overleg tussen de CLB-arts en de behandelende arts nodig, die ook op de hoogte moet zijn van de voorwaarden die de school aan de zwangere leerling stelt om het diploma te behalen.

Deze fase van mensen op de hoogte brengen, wordt gepland in samenspraak met de zwangere leerling (en haar partner). 

De school probeert door gepaste maatregelende slaagkansen van het meisje/ jongen te behouden

Wie wordt op de hoogte gebracht als de leerling abortus wenst?

Medeleerlingen moeten in dit geval niet altijd op de hoogte gebracht worden. Zo wordt de intimiteit van de zwangere leerling gemakkelijker bewaard.  

En de ouders? Wettelijk gezien mag de zwangere leerling een abortus ondergaan zonder ouderlijke toestemming en moeten zij dus niet op de hoogte gebracht worden indien de leerling dit niet wenst. Toch raden we aan om de leerling aan te moedigen om de ouders op de hoogte te brengen. Ouders kunnen immers een belangrijk steunpunt zijn voor de leerling en kan je best betrekken in deze situatie.

Het is belangrijk om de leerlinge op te blijven volgen na de abortus.